CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

18 tháng 5, 2015
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất

1. Chức năng

Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Theo quy định tại Quyết định số 5725/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất, Viện có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

2.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về khoa học công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp, lâm nghiệp đô thị thuộc nhiệm vụ của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ; bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp và lâm nghiệp đô thị theo kế hoạch của Nhà trường và theo quy định của pháp luật.

2.3. Nghiên cứu khoa học:

a) Trong lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan: Quy hoạch, thiết kế, xây dựng, tôn tạo, duy tu, bảo tồn, nâng cấp và quản lý các hệ sinh thái, hệ thống không gian xanh đô thị, công trình kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn, khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái; khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên cảnh quan thiên nhiên và nhân văn.

b) Trong lĩnh vực Nội thất: Thiết kế, chế tạo, duy tu bảo dưỡng, bảo tồn, cải tạo nâng cấp các công trình kiến trúc nội thất và sản phẩm nội thất; ứng dụng công nghệ và phát triển vật liệu nội thất

c) Trong lĩnh vực Lâm nghiệp đô thị: Kỹ thuật chọn và nhân giống cây đô thị; quy hoạch, thiết kế, thi công công trình cây xanh đô thị và môi trường; bảo tồn đa dạng thực vật đô thị; bảo tồn, phục tráng cây cổ, cây di tích.

d) Trong lĩnh vực thiết kế công nghiệp: Thiết kế tạo dáng và chế tác mẫu sản phẩm gia dụng, thiết bị văn phòng và công nghiệp...; ứng dụng và phát triển vật liệu và công nghệ trong thiết kế công nghiệp.

đ) Trong lĩnh vực mỹ thuật: Ứng dụng nguyên lý và các xu hướng mỹ thuật  trong quy hoạch, thiết kế kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất, cây xanh đô thị và thiết kế công nghiệp.

e) Trong lĩnh vực Công trình cảnh quan và nội thất: Công nghệ, kỹ thuật thi công công trình kiến trúc, cảnh quan, nội thất và hạ tầng kỹ thuật.

2.4. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan và nội thất theo quy định của pháp luật.

2.5. Tư vấn và chuyển giao công nghệ các kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, lập dự án, tư vấn giám sát đánh giá; thiết kế, điều tra, khảo sát về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp và lâm nghiệp đô thị.

2.6. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng yêu cầu xã hội theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và theo đúng quy định của pháp luật.

2.7. Hợp tác quốc tế về kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp và lâm nghiệp đô thị theo quy định của pháp luật.

2.8. Quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác  của Viện theo quy định của pháp luật; được sử dụng cơ sở vật chất của Trường theo sự phân cấp của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.


Chia sẻ