Phòng Tổng hợp

9 tháng 1, 2019

1. Giới thiệu

Phòng Tổng hợp ra đời năm 2015 cùng với việc thành lập Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất.

Hiện tại Phòng có 01 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện KTCQ&NT triển khai các công việc theo nhiệm vụ được Trường ĐHLN, Bộ NN&PTNT giao:

a) Về công tác hành chính:

- Phụ trách biên tập, quản lý và phát triển Website, Tạp chí chuyên ngành của Viện;

- Quản lý cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, tài sản, phương tiện và điều kiện làm việc thuộc quyền quản lý của Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất; Bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật và phương tiện làm việc phục vụ các hoạt động của Ban Lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Viện;

- Vận hành hệ thống điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ các hoạt động của toàn Viện;

- Thực hiện công tác bảo vệ, quân sự, tự vệ, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và cảnh quan trong cơ quan;

b) Về tổ chức cán bộ:

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Viện thực hiện Luật cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật có liên quan đến công tác cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

- Chủ trì xây dựng các đề án về quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nguồn nhân lực của Viện;

- Trình Viện trưởng công tác quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức và người lao động theo thẩm quyền và theo phân cấp; tuyển dụng, điều động, tiếp nhận, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng; nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch; chế độ hưu trí, thôi việc và chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác thi đua, khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác phòng chống tham nhũng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Viện;

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và thực hiện quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động của các đơn vị trực thuộc Viện KTCQ&NT theo phân cấp quản lý cán bộ của Trường Đại học Lâm nghiệp.

c) Về tài chính - kế toán:

- Tham mưu cho Viện trưởng thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của toàn Viện KTCQ&NT;

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện những quy định, chế độ, chính sách và báo cáo trong lĩnh vực tài chính kế toán;

- Tổ chức quản lý thu, chi ngân sách:

+ Tổng hợp, lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Viện;

+ Tham gia cùng Phòng Tài chính - Kế toán của Trường ĐHLN thực hiện nhiệm vụ xét duyệt quyết toán hàng năm, quyết toán các công trình, đề tài, dự án do Viện KTCQ&NT quản lý theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, kế toán định kỳ và hàng năm theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tài sản công theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi và kiểm tra về tài chính, kế toán của các dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách, vốn vay, vốn viện trợ do Viện quản lý;

- Kiểm tra, giám sát tình hình quản lý tài chính, tài sản, định mức sử dụng tài sản của các đơn vị trực thuộc Viện;

- Trình Viện trưởng giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác tài chính, kế toán;

- Tham gia xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, cơ chế quản lý; tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động của Viện;

- Thường trực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

d) Về quản lý đầu tư và xây dựng:

- Quản lý về xây dựng chung của toàn Viện, đề xuất chủ trương đầu tư hàng năm; xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn hàng năm, nâng cấp hiện đại hóa cơ sở vật chất của Viện;

- Quản lý, kiểm tra và giám sát các dự án đầu tư, xây dựng Viện theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, quy hoạch sử dụng đất thuộc thẩm quyền quản lý của Viện KTCQ&NT.

đ) Nhiệm vụ khác:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình và kế hoạch 5 năm và hàng năm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ, sản xuất, thi công, kinh doanh, dịch vụ và hợp tác trong nước và quốc tế;

- Quản lý các hoạt động đào tạo (Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, quản lý sinh viên, học viên,...) theo phân cấp quản lý của Trường Đại học Lâm nghiệp và các quy định của Nhà nước;

- Quản lý các hoạt động: nghiên cứu khoa học, tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hợp tác trong nước và quốc tế theo phân cấp quản lý của trường Đại học Lâm nghiệp và quy định của pháp luật.

3. Thành tích đã đạt được:

Từ khi thành lập đến nay, Phòng Tổng hợp đã 02 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Có 01 đồng chí đã đạt được Bằng khen của Bộ NN&PTNT; 03 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến...

4. Nhân sự của Bộ môn:

STT

Cán bộ viên chức hiện đang công tác tại Phòng

1

Họ và tên: TS. Nguyễn Văn Diễn

Chức vụ: Trưởng phòng

Năm sinh: 1976

Ngạch công chức: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: TS. Kỹ thuật Chế biến lâm sản

Địa chỉ: TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: nguyenvandienvfu@gmail.com

Điện thoại: 0912274523

2

Họ và tên: ThS.Trần Thị Ly Ly

Chức vụ: Kế toán trưởng

Năm sinh: 1989

Ngạch công chức: Kế toán

Trình độ chuyên môn: ThS. Kinh tế nông nghiệp

Địa chỉ: TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: lylytran89@gmail.com

Điện thoại: 0935365199

3

Họ và tên: Vũ Khánh Quỳnh

Năm sinh: 1991

Chức danh: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: ThS. Kinh tế nông nghiệp

Địa chỉ: TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: vukhanhquynh91@gmail.com

Điện thoại: 0933863659

4

Họ và tên: Nguyễn Minh Đức

Năm sinh: 1987

Chức danh: Kế toán viên

Điện thoại: 0948115277

5

Họ và tên: Phan Viết Đại

Năm sinh: 1991

Chức danh: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: ThS. Quản lý tài nguyên rừng

Địa chỉ: Yên Thành, Ý Yên, Nam Định

Email: vietdaifuv@gmail.com

Điện thoại: 0966989498

 


Chia sẻ