Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường

15 tháng 4, 2019

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

1. Phòng Tổ chức - Cán bộ

2. Phòng Tài chính - Kế toán

3. Phòng Đào tạo

4. Phòng Hành chính - Tổng hợp

5.  Phòng Quản lý đầu tư

6.  Phòng Quản trị thiết bị

7. Phòng Chính trị - Công tác sinh viên

8. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

9. Phòng Khoa học và Công nghệ

10. Phòng Hợp tác quốc tế

11. Phòng Thanh tra

12. Phòng Đào tạo sau đại học

13. Phòng Bảo vệ

14. Thư viện

15. Trường THPT Lâm nghiệp

16. Trung tâm Dịch vụ

17. Trạm Y tế

18. Khoa Cơ điện và Công trình

19. Khoa Lâm học

20. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

21. Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

22. Khoa Lý luận chính trị

23. Viện Sinh thái rừng và Môi trường

24. Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp

25. Viện Công nghiệp gỗ

26. Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị

27. Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Lâm nghiệp

28. Bộ môn Giáo dục quốc phòng

29. Bộ môn Giáo dục thế chất

30. Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn 

31. Ban Tạp chí và Website​

32. Trung tâm Ngoại ngữ, tin học - VNUF

33. Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao​

34. Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

35. Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai


Chia sẻ